Steunmaatregelen m.b.t. het coronavirus (COVID-19)

Datum: 05/05/2020

 

Ons kantoor zal vanaf 13 maart 2020 t.e.m. 18 mei 2020 enkel telefonisch en per e-mail te bereiken zijn. Wij vinden het noodzakelijk voor ieders veiligheid om alle fysieke contacten met al onze klanten en leveranciers tijdelijk op te schorten.

Wij blijven wel operationeel maar met een beperkte bezetting. Onze medewerkers werken thuis en verkeren allen in goede gezondheid.

 

Uw boekhouding kan u wel nog steeds bij ons achterlaten. Tijdens kantooruren kan u langs de poort binnenkomen. Er zal een ladenblok naast de oprit staan waarin u de documenten kan achterlaten. Buiten de kantooruren vragen wij u om de documenten in de brievenbus te stoppen. 

Vragen kunnen steeds telefonisch of per e-mail gesteld worden en dus niet op het moment van het binnenbrengen van uw documenten.

 

 

Inhoudstafel

 • Moet ik sluiten?
 • Wanneer mag ik weer openen? (Exitstrategie)
 • Steunmaatregelen
 • Corona hinderpremie
 • Vlaamse steunmaatregelen
 • Uitstel terugbetaling leningen
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ & Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

 

 

 

 

Moet ik sluiten? (Update 15/04/2020)

Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

 

Wanneer mag ik weer openen (exitstrategie) (Update 24/04/2020)

Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

 

Steunmaatregelen:

Omdat de meeste vragen die wij op dit moment gesteld krijgen betrekking hebben op het coronavirus, doen wij ons uiterste best om alle informatie te bundelen en later toe te passen op uw specifieke situatie. Doch, tot dat moment vind u alle op dit moment beschikbare informatie in verband met de steunmaatregelen met betrekking tot het coronavirus via volgende links.


Omwille van het voortdurend wijzigen van de voorwaarden en modaliteiten van de op dit moment geldende steunmaatregelen wensen wij direct duidelijk te maken dat wat ons betreft deze informatie onder voorbehoud is. Mogelijk wordt de informatie nog aangepast in de komende dagen of weken.

 

Update 26/03/2020: De webapplicatie voor het aanvragen van de corona hinderpremie is vanaf nu beschikbaar.

 

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden uiterlijk op 19 mei 2020

 

Wat moet je bij de hand hebben?

 • Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel)
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)
 • Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
  • weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?
  • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat)

 

Klik hier voor uitleg over de werking van de aanvraagprocedure.

 

Hieronder ziet u hoe u zich kan identificeren met itsme®. 

 

 

Klik hier om de aanvraagprocedure te starten.

 

Update 24/03/2020: Ook kappers, die verplicht moeten sluiten vanaf 25 maart 2020, kunnen nu aanspraak maken op de corona hinderpremie van €4000,-.

 

 

Compensatiepremie ondernemers (Update 04/05/2020):

 

Sinds 4 mei kan u in bepaalde gevallen een Corona compensatiepremie aanvragen. Meer informatie kan u hier vinden.

 

 

Uitbreiding van de waarborgregeling:

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

 

PMV ondersteuning:

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. PMV is bovendien in contact met het Europese Investeringsfonds (EIF) om te bekijken of en hoe ze de additionele middelen en garanties die Europa vrijmaakt in het kader van deze crisis kan aanwenden, zonder dat die als staatssteun worden gekwalificeerd. Mogelijk leidt het overleg tot additionele instrumenten om de impact van corona op te vangen.

 

Meer informatie vindt u hier en hier.

 

Vlaamse belastingmaatregelen:

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 
 • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Meer informatie vindt u hier.

 

 

Update 01/04/2020: Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 
De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

U kan van dit uitstel genieten voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten indien aan volgende 4 voorwaarden is voldaan:

 

 • De onderneming heeft betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis:
  1. - de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen door de coronacrisis; of
  2. - er wordt volledig of gedeeltelijk beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
  3. - de overheid heeft bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming is in België gevestigd.
 • De onderneming had geen achterstand op de betaling van lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid op 1 februari 2020 of een achterstand van maximum 29 dagen op 29 februari 2020.
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

 

U kan uitstel bekomen volgens volgende criteria:

 

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli - augustus – september – oktober).
 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van deze maatregel zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de maatregel. Desgevallend zal de bank mogelijks contact met u opnemen.

 

Voor het aanvragen van uitstel van betaling moet contact worden opgenomen met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

 

 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

 


Zelfstandigen die hun activiteit onderbreken
 omwille van de coronacrisis (verplicht of vrijwillig omwille van de economische impact, het zelf door het virus getroffen zijn, het uitblijven van leveringen,...) kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Dit volledige overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 Eur of 1.614,10 Eur (bij minstens één persoon ten laste).

 

Dit overbruggingsrecht moet aangevraagd worden bij het sociaal verzekeringsfonds. De links naar de aanvraagformulieren staan hieronder.

 

Update 10/04/2020: Zelfstandigen in bijberoep kunnen aanspraak maken op een overbruggingsrecht van 645,85 Eur (alleenstaanden) of 807,05 (gezinshoofd) voor de maanden maart en april (dit overbruggingsrecht kan retroactief worden toegekend) indien zij verplicht of vrijwillig minstens 7 achtereenvolgende dagen sluiten.

 

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen:

Het geïndexeerd jaarinkomen van 2017 (waarop de sociale bijdragen van 2020 worden berekend) moet liggen tussen 6.996,89 Eur en 13.993,77 Eur. Indien dit inkomen hoger is krijgen zij het volledige overbruggingsrecht.

 

 • Met bijberoep gelijkgestelden (artikel 37):

Het geïndexeerd jaarinkomen van 2017 (waarop de sociale bijdragen van 2020 worden berekend) moet liggen tussen 6.996,89 Eur en 7.330,52 Eur. Indien dit inkomen hoger is krijgen zij het volledige overbruggingsrecht.

 

 • Gepensioneerde zelfstandigen in bijberoep:

Het geïndexeerd jaarinkomen van 2017 (waarop de sociale bijdragen van 2020 worden berekend) moet hoger zijn dan 6.996,89 Eur.

 

 

Een zelfstandige in bijberoep die tevens een tijdelijke werkloosheidsuitkering, of andere uitkering ontvangt kan dit overbruggingsrecht combineren met deze uitkering tot aan een maximumgrens van 1.614,10 Eur (gecombineerd). Dit overbruggingsrecht kan ook nog gecombineerd worden met de Vlaamse compensatiepremie (zie onder) indien de zelfstandige in bijberoep hiervoor in aanmerking komt.

 

(aanvraagformulieren of webformulieren hieronder per sociaal verzekeringsfonds. Indien uw sociaal verzekeringsfonds niet opgelijst is dient u zelf met hen contact op te nemen.)

 

Meer informatie vind u hier of bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Update 27/03/2020: Door de recent genomen (en aangepaste) sluitingsmaatregelen zijn garagehouders gedwongen hun zelfstandige activiteit te beperken tot dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten, alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens. 

Wat loodgieters betreft, geldt hetzelfde principe. Zij zijn gedwongen hun zelfstandige activiteit te beperken tot dringende herstellingen in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne. 

Beide komen in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel, zonder dat er een duurtijd voor de onderbreking geldt.

Voor elektriciens geldt er een andere redenering. Zij moeten wel degelijk aantonen dat zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken. Aangezien zij niet gedwongen moeten onderbreken, geldt de uitzondering van de dringende herstellingen niet voor hen.

 

Update 25/03/2020: Ook zelfstandigen die niet in België wonen, maar wel in België sociale bijdragen betalen komen nu in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

 

Het overbruggingsrecht moet individueel bekeken worden. Dat wil zeggen dat als er meerdere zelfstandigen actief zijn in een onderneming, zij elk afzonderlijk het overbruggingsrecht mogen aanvragen, ongeacht of alle zelfstandigen in de onderneming stoppen met werken of niet. De zelfstandigen die stoppen met werken moeten wel 7 opeenvolgende kaldenderdagen volledig stoppen.

 

Let op: Deze 7 dagen moeten volledig in één maand liggen om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht van die maand. Concreet wil dat zeggen dat voor de maand maart 2020 er op dit moment geen overbruggingsrecht meer kan aangevraagd worden tenzij u ten laatste op 24 maart bent gestopt met werken. 

 

Update 27/04/2020: Indien u het overbruggingsrecht voor de maand april aangevraagd heeft dan wordt dit automatisch verlengd voor de maand mei. Er hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag ingediend te worden.

 

Belangrijk: Houd uw domiciliëringen tegen! Wil u uitstel van betaling van sociale bijdragen vragen, dan is het belangrijk dat u betalingen die via domiciliëring verlopen bij de bank annuleert. Indien de bijdrage van het eerste kwartaal reeds betaald is, kan u bij de aanvraag voor uitstel, uitzonderlijk vragen om een terugbetaling.

 

Voor de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 kan uitstel bekomen worden tot 31 maart 2021.

Voor de sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2020 kan uitstel bekomen worden tot 30 juni 2021.

Elke aanvraag dient te gebeuren vóór 15 juni 2020. U neemt hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Let op: Het verkrijgen van uitstel vormt geen beletsel om de bijdragen toch vroeger of volgens de normale termijnen te betalen!

 

 

Ondernemingen uit volgende sectoren krijgen automatisch uitstel tot 15 december 2020:

 

 1. Horeca;
 2. Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector;
 3. Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen gesloten zijn, met uitzondering van:
  1. voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  2. dierenvoedingswinkels;
  3. apotheken;
  4. krantenwinkels;
  5. tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  6. kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.

 

Ondernemingen die niet tot bovenstaande sectoren behoren kunnen slechts na voorafgaandelijke aangifte uitstel krijgen:

Deze maatregel geldt voor de niet-essentiële bedrijven die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen moeten sluiten omdat zij de sanitaire maatregelen (social distancing) niet kunnen naleven. Zij kunnen op basis van een verklaring op eer, dat zij zich in deze toestand bevinden, eveneens van het uitstel genieten.

 

Deze aangifte kan hier ingediend worden.

 

Ondernemingen die niet getroffen zijn door de federale maatregelen, maar niettemin hun economische activiteit zwaar verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020, ontvangen later instructies.

Behoort de werkgever niet tot een van bovenstaande groepen, dan kan deze geen uitstel van betaling genieten. Wat de werkgever wel kan doen is aan de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

 

Een afbetalingsplan kan hier aangevraagd worden.

 

 

Indien u als werkgever omwille van de coronacrisis geen werk heeft voor uw personeel, kan u gebruikmaken van de federale regeling voor tijdelijke werkloosheid.

Alle tijdelijke werkloosheid, ook indien u uitzendkrachten tewerkstelt, sinds 20 maart, die te wijten is aan de coronacrisis wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Meer informatie over de aanvraagprocedure bij de RVA vindt u hier en in dit document.

 

Update 27/03/2020: Versoepeling voor bijberoepen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid:

Normaliter gelden er strikte voorwaarden om een bijberoep te mogen uitoefenen tijdens een periode van tijdelijke verkloosheid.

Deze regels worden nu tijdelijk versoepeld tot 30 juni 2020: wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep niet aangeven bij de RVA. Er is dus tijdelijk geen toelating nodig van de RVA om verder te werken als zelfstandige in bijberoep en de voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop de activiteit uitgeoefend mag worden en het soort activiteit dat mag uitgeoefend worden, zijn niet van toepassing.

De inkomsten uit het zelfstandig bijberoep hebben bovendien geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Opgelet: het starten van een bijberoep tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid blijft in principe verboden.

 

 

 • Versnelde BTW-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend t.e.m. 3 april 2020

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
 • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
 • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.
  Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte indienen om deze optie te wijzigen.

 

Uitleg over hoe u een verbeterende aangifte kan indienen vind u hier.

 

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

 • Minimumbedrag 245 euro.
 • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.
 • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
 • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.

 

 • Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

 

Betalingsplan:

 

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Voor deze schulden is er ook:

 • er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

 

Voor alle werkgevers in België mag de bedrijfsvoorheffing van de aangifteperiodes februari, maart en kwartaal 1/2020 met 2 maanden uitstel betaald worden. Het sociaal verzekeringsfonds zal automatisch deze deadlines toepassen voor de bedrijfsvoorheffing die nog niet betaald is.

 

Aanvraagprocedure:

 

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.


Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor uw gemeente.

Deze kan u hier opzoeken.


U mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

 

Download: Aanvraagformulier steunmaatregelen coronavirus

 

 • Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

 

Aangifte over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

 

Heeft u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Intracommunautaire opgaven

 

Opgave over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
 

Jaarlijkse klantenlisting

 

Voor de indiening van de jaarlijkse klantenlisting is er uitstel tot 30 april 2020.

 

 • Uitstel van betaling

 

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

 

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

 

Btw

 

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte  februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

 

Bedrijfsvoorheffing

 

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
 
Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

 

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

 

 • Uitstel van betaling van Limburgse en Antwerpse provinciebelasting van gezinnen en bedrijven (Update 07/04/2020)

 

De inning van de provinciebelasting van de provincie Limburg zal voor gezinnen worden uitgesteld naar september en voor bedrijven tot november. 

De inning van de provinciebelasting van de provincie Antwerpen zal voor gezinnen worden uitgesteld met 2 maanden (bovenop de normale betalingstermijn van 2 maanden). Voor bedrijven zullen de aanslagbiljetten niet vóór juni verzonden worden.

 

 • Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

 

De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

 

  Personenbelasting Vennootschapsbelasting (geen dividenduitkering) Vennootschapsbelasting (wel dividenduitkering)
VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,25% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

 

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
 • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

 

 

 • Steunmaatregel voor forfaitaire belastingplichtigen (Update 09/04/2020)

 

Sommige forfaitaire belastingplichtigen kunnen een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis:

 1. Slagers-spekslagers (F02)
 2. Bakkers, brood- en banketbakkers (F03)
 3. Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers (F06)
 4. Consumptie-ijsbereiders (F09)
 5. Frituurexploitanten (F16)
 6. Foornijveraars (F19)
 7. Caféhouders (F04-24)

 

Deze forfaitaire belastingplichtigen kunnen m.b.t. het eerste kwartaal van 2020 een éénmalige inventaris opmaken, per koopwarengroep van de niet verkochte en vernietigde goederen als gevolg van de coronacrisis.    

 

De éénmalige inventaris moet de volgende vermeldingen per koopwarengroep vermelden:

 

 

 • nummer en datum van de factuur
 • de aard van bederfbare goederen
 • de hoeveelheid en de inkoopprijs van de niet-verkochte en vernietigde bederfbare goederen
 
 
Gezien de omstandigheden kan de administratie niet worden ingeschakeld om de vernietiging van de goederen vast te stellen. Het is dus aan de belastingplichtigen om met de nodige voorzichtigheid en oprechtheid te handelen.
 
 
De bederfbare goederen in voorraad hebben, in principe, een vervroegde taxatie ondergaan. Vermits deze goederen niet konden doorverkocht worden, moeten deze ontheven worden van de forfaitaire belasting. De in die inventaris per koopwarengroep opgenomen waarden kunnen in mindering gebracht worden van de waarden per koopwarengroep waarop de forfaitaire coëfficiënten gewoonlijk toegepast worden voor het eerste kwartaal van 2020.

 

Deze tolerantie kan niet toegepast worden:

 • wanneer ze gewoonlijk reeds een inventaris bijhouden
 • wanneer ze de bederfbare goederen toch konden verkopen, vb. omdat ze een gemengde activiteit hebben of omdat ze verkocht werden aan een collega-uitbater

Maandag - Vrijdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 16u30. Woensdag: 09u00 - 12u00 (namiddag enkel op afspraak) Woensdag telefonisch niet bereikbaar.

Contact:

Hoevenstraat 20, 3920 Lommel, België - - Tel.: 011 39 23 00 - info@corthouts.be - BTW BE0462.189.756

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken