Update m.b.t. het coronavirus (COVID-19)

Datum: 02/04/2020

 

 

Ons kantoor zal vanaf 13 maart 2020 t.e.m. 19 april 2020 enkel telefonisch en per e-mail te bereiken zijn. Wij vinden het noodzakelijk voor ieders veiligheid om de fysieke contacten met al onze klanten en leveranciers tijdelijk op te schorten.

 

Wij blijven wel operationeel maar met een beperkte bezetting. Onze medewerkers werken thuis en verkeren allen in goede gezondheid.

 

Uw boekhouding kan u wel nog steeds bij ons achterlaten in de brievenbus of bij grote hoeveelheden aan de poort afgeven (gelieve aan te bellen). Ook in dit laatste geval vragen wij u om de regels rond social distancing te respecteren en dus eventuele vragen niet op hetzelfde moment te stellen maar later via de telefoon of per e-mail.

 

Moet ik sluiten?

Klik op bovenstaande link voor informatie.

 

Steunmaatregelen:

Omdat de meeste vragen die wij op dit moment gesteld krijgen betrekking hebben op het coronavirus, doen wij ons uiterste best om alle informatie te bundelen en later toe te passen op uw specifieke situatie. Doch, tot dat moment vind u alle op dit moment beschikbare informatie in verband met de steunmaatregelen met betrekking tot het coronavirus via volgende links.


Omwille van het voortdurend wijzigen van de voorwaarden en modaliteiten van de op dit moment geldende steunmaatregelen wensen wij direct duidelijk te maken dat wat ons betreft deze informatie onder voorbehoud is. Mogelijk wordt de informatie nog aangepast in de komende dagen of weken.

 

Update 26/03/2020: De webapplicatie voor het aanvragen van de corona hinderpremie is vanaf nu beschikbaar.

 

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden uiterlijk op 19 mei 2020

 

Wat moet je bij de hand hebben?

 • Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel)
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)
 • Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
  • weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?
  • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat)

 

Klik hier voor uitleg over de werking van de aanvraagprocedure.

 

Hieronder ziet u hoe u zich kan identificeren met itsme®. 

 

 

Klik hier om de aanvraagprocedure te starten.

 

Update 24/03/2020: Ook kappers, die verplicht moeten sluiten vanaf 25 maart 2020, kunnen nu aanspraak maken op de corona hinderpremie van €4000,-.

 

 

Compensatiepremie ondernemers (Update 02/04/2020):

Deze steunmaatregel omvat een éénmalige compensatiepremie van 3000 Eur per vestiging (met een maximum van 5 premies indien er meer dan 5 vestigingen in de ondernemingen zijn).

 

Deze nieuwe premie is bestemd voor ondernemingen die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de genomen maatregelen een groot omzetverlies hebben. Om recht te hebben op deze premie moet het gaan om een omzetverlies van -60% in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Voor starters moet de omzetdaling van 60% blijken uit het neergelegd financieel plan.

 

Voor VZW's kan de premie enkel aangevraagd worden indien er minstens 1 persoon voltijds tewerkgesteld wordt.

 

Voor zelfstandigen in bijberoep die minstens evenveel sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep kan deze premie ook aangevraagd worden. Indien hun inkomen zich tussen 6.996,89 Eur en 13.993,78 Eur bevindt kunnen zij een premie aanvragen van 1500 Eur (in plaats van de premie van 3000 Eur) indien zij verplicht moeten sluiten en zij niet meer dan 4/5 werken in dienstverband als werknemer.

 

Belangrijk: Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid betreffende deze premie zoals bijvoorbeeld hoe een omzetdaling moet vastgesteld worden bij een starter-eenmanszaak en hoe de bewijsvoering achteraf moet gebeuren. Wij vragen u dan ook om niet onmiddellijk contact met ons op te nemen. Van zodra er meer duidelijkheid is zullen wij deze informatie aanpassen.

 

Van zodra deze premie aangevraagd kan worden zal u hier een link vinden.

 

Uitbreiding van de waarborgregeling:

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

 

PMV ondersteuning:

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. PMV is bovendien in contact met het Europese Investeringsfonds (EIF) om te bekijken of en hoe ze de additionele middelen en garanties die Europa vrijmaakt in het kader van deze crisis kan aanwenden, zonder dat die als staatssteun worden gekwalificeerd. Mogelijk leidt het overleg tot additionele instrumenten om de impact van corona op te vangen.

 

Meer informatie vindt u hier en hier.

 

Vlaamse belastingmaatregelen:

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 
 • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Meer informatie vindt u hier.

 

 

Update 01/04/2020:Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 
De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

U kan van dit uitstel genieten voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten indien aan volgende 4 voorwaarden is voldaan:

 

 • De onderneming heeft betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis:
  1. - de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen door de coronacrisis; of
  2. - er wordt volledig of gedeeltelijk beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
  3. - de overheid heeft bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming is in België gevestigd.
 • De onderneming had geen achterstand op de betaling van lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid op 1 februari 2020 of een achterstand van maximum 29 dagen op 29 februari 2020.
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

 

U kan uitstel bekomen volgens volgende criteria:

 

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli - augustus – september – oktober).
 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van deze maatregel zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de maatregel. Desgevallend zal de bank mogelijks contact met u opnemen.

 

Voor het aanvragen van uitstel van betaling moet contact worden opgenomen met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

 

(aanvraagformulieren of webformulieren hieronder per sociaal verzekeringsfonds. Indien uw sociaal verzekeringsfonds niet opgelijst is dient u zelf met hen contact op te nemen.)

Update 25/03/2020: Ook zelfstandigen in bijberoep hebben nu recht op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen onder de volgende voorwaarden:

 • de voorlopige bijdrage van 2020, berekend op het inkomen van 2017, is minstens gelijk aan de minimumbijdrage hoofdberoep;
 • als de voorlopige bijdrage lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep is er geen recht op het overbruggingsrecht. Een vrijwillige aanpassing van de sociale bijdragen naar de minimumbijdrage hoofdberoep geeft geen recht op het overbruggingsrecht;
 • een uitkering voor tijdelijke werkloosheid vanuit de loontrekkende activiteit vormt geen beletsel voor het overbruggingsrecht.

 

Update 27/03/2020: Door de recent genomen (en aangepaste) sluitingsmaatregelen zijn garagehouders gedwongen hun zelfstandige activiteit te beperken tot dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten, alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens. 

Wat loodgieters betreft, geldt hetzelfde principe. Zij zijn gedwongen hun zelfstandige activiteit te beperken tot dringende herstellingen in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne. 

Beide komen in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel, zonder dat er een duurtijd voor de onderbreking geldt.

Voor elektriciens geldt er een andere redenering. Zij moeten wel degelijk aantonen dat zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken. Aangezien zij niet gedwongen moeten onderbreken, geldt de uitzondering van de dringende herstellingen niet voor hen.

 

Update 25/03/2020: Ook zelfstandigen die niet in België wonen, maar wel in België sociale bijdragen betalen komen nu in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

 

Het overbruggingsrecht moet individueel bekeken worden. Dat wil zeggen dat als er meerdere zelfstandigen actief zijn in een onderneming, zij elk afzonderlijk het overbruggingsrecht mogen aanvragen, ongeacht of alle zelfstandigen in de onderneming stoppen met werken of niet. De zelfstandigen die stoppen met werken moeten wel 7 opeenvolgende kaldenderdagen volledig stoppen.

 

Let op: Deze 7 dagen moeten volledig in één maand liggen om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht van die maand. Concreet wil dat zeggen dat voor de maand maart 2020 er op dit moment geen overbruggingsrecht meer kan aangevraagd worden tenzij u ten laatste op 24 maart bent gestopt met werken. 

 

Belangrijk: Houd uw domiciliëringen tegen! Wil u uitstel van betaling van sociale bijdragen vragen, dan is het belangrijk dat u betalingen die via domiciliëring verlopen bij de bank annuleert. Indien de bijdrage van het eerste kwartaal reeds betaald is, kan u bij de aanvraag voor uitstel, uitzonderlijk vragen om een terugbetaling.

 

Voor de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 kan uitstel bekomen worden tot 31 maart 2021.

Voor de sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2020 kan uitstel bekomen worden tot 30 juni 2021.

Elke aanvraag dient te gebeuren vóór 15 juni 2020. U neemt hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

 

Ondernemingen uit volgende sectoren krijgen automatisch uitstel tot 15 december 2020:

 

 1. Horeca;
 2. Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector;
 3. Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen gesloten zijn, met uitzondering van:
  1. voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  2. dierenvoedingswinkels;
  3. apotheken;
  4. krantenwinkels;
  5. tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  6. kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op afspraak.

 

Ondernemingen die niet tot bovenstaande sectoren behoren kunnen slechts na voorafgaandelijke aangifte uitstel krijgen:

Deze maatregel geldt voor de niet-essentiële bedrijven die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen moeten sluiten omdat zij de sanitaire maatregelen (social distancing) niet kunnen naleven. Zij kunnen op basis van een verklaring op eer, dat zij zich in deze toestand bevinden, eveneens van het uitstel genieten.

 

Deze aangifte kan hier ingediend worden.

 

Ondernemingen die niet getroffen zijn door de federale maatregelen, maar niettemin hun economische activiteit zwaar verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020, ontvangen later instructies.

Behoort de werkgever niet tot een van bovenstaande groepen, dan kan deze geen uitstel van betaling genieten. Wat de werkgever wel kan doen is aan de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

 

Een afbetalingsplan kan hier aangevraagd worden.

 

 

Indien u als werkgever omwille van de coronacrisis geen werk heeft voor uw personeel, kan u gebruikmaken van de federale regeling voor tijdelijke werkloosheid.

Alle tijdelijke werkloosheid, ook indien u uitzendkrachten tewerkstelt, sinds 20 maart, die te wijten is aan de coronacrisis wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Meer informatie over de aanvraagprocedure bij de RVA vindt u hier en in dit document.

 

Update 27/03/2020: Versoepeling voor bijberoepen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid:

Normaliter gelden er strikte voorwaarden om een bijberoep te mogen uitoefenen tijdens een periode van tijdelijke verkloosheid.

Deze regels worden nu tijdelijk versoepeld tot 30 juni 2020: wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep niet aangeven bij de RVA. Er is dus tijdelijk geen toelating nodig van de RVA om verder te werken als zelfstandige in bijberoep en de voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop de activiteit uitgeoefend mag worden en het soort activiteit dat mag uitgeoefend worden, zijn niet van toepassing.

De inkomsten uit het zelfstandig bijberoep hebben bovendien geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Opgelet: het starten van een bijberoep tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid blijft in principe verboden.

 

 • Versnelde BTW-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend t.e.m. 3 april 2020

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
 • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
 • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.
  Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte indienen om deze optie te wijzigen.

 

Uitleg over hoe u een verbeterende aangifte kan indienen vind u hier.

 

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

 • Minimumbedrag 245 euro.
 • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.
 • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
 • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.

 

 • Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

 

Betalingsplan:

 

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Voor deze schulden is er ook:

 • er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

 

Voor alle werkgevers in België mag de bedrijfsvoorheffing van de aangifteperiodes februari, maart en kwartaal 1/2020 met 2 maanden uitstel betaald worden. Het sociaal verzekeringsfonds zal automatisch deze deadlines toepassen voor de bedrijfsvoorheffing die nog niet betaald is.

 

Aanvraagprocedure:

 

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.


Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor uw gemeente.

Deze kan u hier opzoeken.


U mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

 

Download: Aanvraagformulier steunmaatregelen coronavirus

 

 • Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

 

Aangifte over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

 

Heeft u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Intracommunautaire opgaven

 

Opgave over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
 

Jaarlijkse klantenlisting

 

Voor de indiening van de jaarlijkse klantenlisting is er uitstel tot 30 april 2020.

 

 • Uitstel van betaling

 

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

 

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

 

Btw

 

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte  februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

 

Bedrijfsvoorheffing

 

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
 
Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

 

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

Openingsuren:  

Maandag - Vrijdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 16u30. Woensdag: 09u00 - 12u00 (namiddag enkel op afspraak) Woensdag telefonisch niet bereikbaar.

Contact:

Kanaalstraat 8, 3920 Lommel, België Tel.: 011/39 23 00 -  Fax: 011/39 23 02info@corthouts.be -  BTW BE0462.189.756

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site